Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματοποίηση και αυτοματοποίηση μηχανουργικών διεργασιών, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000220747)


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 21, Μαΐου 2015 15:41

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Επίκουρου Καθηγητή κυρίου Γεωργίου Ανδρεάδη, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματοποίηση και αυτοματοποίηση μηχανουργικών διεργασιών, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000220747), στη Συνεδρίασή της, στις 21.05.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Γεώργιος Ανδρεάδης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).