Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα μηχανουργικών διεργασιών υποστηριζόμενα από Η/Υ, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216864)


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 21, Μαΐου 2015 15:39

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της Λέκτορος κυρίας Ροδούλας Παρασκευοπούλου, μόνης υποψηφίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα μηχανουργικών διεργασιών υποστηριζόμενα από Η/Υ, μηχανουργικές μορφοποιήσεις, μηχανολογικό σχέδιο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216864), στη Συνεδρίασή της, στις 21.05.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κ. Ροδούλα Παρασκευοπούλου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).