Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση ενέργειας με έμφαση στις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Παρασκευή 22, Μαΐου 2015 15:34

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή κυρίου Γεωργίου Τσιλιγκιρίδη, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση ενέργειας με έμφαση στις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000215608), στη Συνεδρίασή της, στις 22.05.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κ. Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).