Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης».


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πέμπτη 28, Μαΐου 2015 17:19


Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της κυρίας Δήμητρας Αλεξίου, Λέκτορα με θητεία στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης και του Δρ. Σταμάτη Πουλιάση, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά για Μηχανικούς Χωροταξίας και Ανάπτυξης», στη Συνεδρίασή της, στις 28.05.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κ. Δήμητρα Αλεξίου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως η καταλληλότερη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κ. Δήμητρα Αλεξίου εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.