Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Ασφαλτικά μίγματα και οδοστρώματα» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216889)


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 18, Ιουνίου 2015 15:43

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Λέκτορος κυρίου Ευαγγέλου Μάνθου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Ασφαλτικά μίγματα και οδοστρώματα» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216889), στη Συνεδρίασή της, στις 18.06.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κ. Ευάγγελος Μάνθου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).