Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός».


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τρίτη 13, Οκτωβρίου 2015 17:19

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της κυρίας Χαρίκλειας Χριστοδούλου, Λέκτορος με θητεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του κυρίου Κωνσταντίνου Χατζηφραγκιού-Μακρυδάκη, υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», στη Συνεδρίασή της, στις 13.10.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Χαρίκλεια Χριστοδούλου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως η καταλληλότερη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηφραγκιός-Μακρυδάκης έλαβε έξι (6) αρνητικές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κυρία Χαρίκλεια Χριστοδούλου εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.