Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και παραγωγή του χώρου: από την κατασκευή στην Πολεοδομία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000217002)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 15, Οκτωβρίου 2015 17:59

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση του Αναπληρωτή Καθηγητή, κυρίου Μιχαήλ Μαλινδρέτου, μόνου υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και παραγωγή του χώρου: από την κατασκευή στην Πολεοδομία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000217002), στη Συνεδρίασή της, στις 15.10.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κύριος Μαλινδρέτος έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).