Απόφαση για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα, του κυρίου Αποστόλου Παπαγιαννάκη, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών».


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Πέμπτη 29, Οκτωβρίου 2015 17:49

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για τη μονιμοποίηση στην κατεχόμενη βαθμίδα, του κυρίου Αποστόλου Παπαγιαννάκη, Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Δικτύων και Μεταφορών», στη Συνεδρίασή της, στις 29.10.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Παπαγιαννάκη έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).