Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τεχνολογίες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216912)


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 29, Οκτωβρίου 2015 17:55

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την κρίση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κυρίας Μαρίας Βογιατζάκη, μόνης υποψηφίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τεχνολογίες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000216912), στη Συνεδρίασή της, στις 29.10.2015, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Βογιατζάκη έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).