Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 07, Απριλίου 2016 19:30

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000675581)», στη Συνεδρίασή της, στις 07.04.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Μιχαήλ Γεωργιάδης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).