Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 14, Απριλίου 2016 18:20

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Φαινόμενα Μεταφοράς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστομηχανική» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000642747)», στη Συνεδρίασή της, στις 14.04.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Στέργιος Γιάντσιος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).