Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μηχανολογικό Σχέδιο»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πέμπτη 21, Απριλίου 2016 18:32

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εργαλειομηχανές, Μηχανουργικές Κατεργασίες, Μηχανολογικό Σχέδιο»», στη Συνεδρίασή της, στις 21.04.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Γκαμπριέλ Μανσούρ έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).