Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 12, Μαΐου 2016 18:46

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000643576)», στη Συνεδρίασή της, στις 12.05.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).