Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 20, Μαΐου 2016 15:02

Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική Σεισμολογία» (Υποψήφιος: Δημήτριος Ραπτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ιδίου Τμήματος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1058474)

Υποβληθείσες υποψηφιότητες: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ

Όλα τα έγγραφα, σχετικά με τη διαδικασία, έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ, στη διεύθυνση (απαιτείται όνομα και κωδικός χρήστη): service.apella.grnet.gr/apella.html

και Κωδικό Θέσης: 1058474

Αποτέλεσμα κρίσης