Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 16, Ιουνίου 2016 13:16


Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός με Περιβαλλοντική Οπτική», στη Συνεδρίασή της, στις 16.06.2016, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Κωνσταντίνος Σακαντάμης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Ως προς την επιλογή 2ου καταλληλότερου υποψηφίου, τέσσερα (4) μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής ψήφισαν την κυρία Ιφιγένεια Θεοδωρίδου και δύο (2) μέλη ψήφισαν κατά της ύπαρξης 2ου κατάλληλου υποψηφίου.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Κωνσταντίνος Σακαντάμης εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και η κυρία Ιφιγένεια Θεοδωρίδου ορίζεται 2η κατάλληλη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.