Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές μεταφορές και διαχείριση κινητικότητας»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 07, Ιουλίου 2016 19:55

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αστικές μεταφορές και διαχείριση κινητικότητας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ 00000875137), στη Συνεδρίασή της, στις 07.07.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Ιωάννης Πολίτης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).