Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τρίτη 12, Ιουλίου 2016 19:32

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωροταξία και Περιφερειακός Σχεδιασμός» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000884758)», στη Συνεδρίασή της, στις 12.07.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο τεσσάρων (4) παρόντων μελών της, η κυρία Ελισάβετ Θωΐδου έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).