Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρήσεις του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πέμπτη 15, Σεπτεμβρίου 2016 19:11

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρήσεις του Σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921089), στη Συνεδρίασή της, στις 15.09.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).