Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πρακτική»


Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Παρασκευή 16, Σεπτεμβρίου 2016 19:15

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Θεωρία και Πρακτική» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 921305), στη Συνεδρίασή της, στις 16.09.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Αναστάσιος Τέλλιος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).