Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πέμπτη 22, Σεπτεμβρίου 2016 15:10

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Στατιστική - Χρονοσειρές», στη Συνεδρίασή της, στις 22.09.2016, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κύριος Δημήτριος Κουγιουμτζής έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Βασίλειος Παπαμιχαήλ δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Δημήτριος Κουγιουμτζής εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.