Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 29, Σεπτεμβρίου 2016 19:03

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές Κατασκευές» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1062149), στη Συνεδρίασή της, στις 29.09.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο πέντε (5) παρόντων μελών της, ο κύριος Ευάγγελος Ευθυμίου έλαβε πέντε (5) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).