Απόφαση για την πλήρωση (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πέμπτη 08, Δεκεμβρίου 2016 17:14

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Αρμονική Ανάλυση», στη Συνεδρίασή της, στις 08.12.2016, αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Νικόλαος Ατρέας έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Νικόλαος Βλασσόπουλος έλαβε τέσσερις (4) αρνητικές και δύο (2) λευκές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Νικόλαος Ατρέας εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.