Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία»


Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πέμπτη 08, Δεκεμβρίου 2016 19:38

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Αναλυτική Χημεία», στη Συνεδρίασή της, στις 08.12.2016, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Ρωξάνη Τζήμου-Τσιτουρίδου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).