Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 06, Φεβρουαρίου 2017 19:54

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1181191), στη Συνεδρίασή της, στις 06.02.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Νικόλαος Θεοδοσίου έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).