Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική-Εδαφοδυναμική»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 10, Φεβρουαρίου 2017 18:33

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Εδαφομηχανική-Εδαφοδυναμική» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1300099), στη Συνεδρίασή της, στις 10.02.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).