Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παρασκευή 24, Φεβρουαρίου 2017 19:35

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οδοποιία: Χαράξεις-Οδός και Περιβάλλον» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1300005), στη Συνεδρίασή της, στις 24.02.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Φωτεινή Κεχαγιά έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).