Απόφαση για την Πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι παραγωγής και αξιολόγηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών»


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Παρασκευή 03, Μαρτίου 2017 18:47

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι παραγωγής και αξιολόγηση ιδιοτήτων μεταλλικών υλικών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1301492), στη Συνεδρίασή της, στις 03.03.2017, αποφάσισε ως εξής:

Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, ο κύριος Νικόλαος Μιχαηλίδης έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους, επομένως, εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012).