Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δευτέρα 27, Μαρτίου 2017 14:48

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1397920), στη 2η Συνεδρίασή της (27.03.2017), αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, η κυρία Χριστίνα Γιαρμά έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως η καταλληλότερη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Ιωάννης Βενέτης έλαβε δύο (2) θετικές, δύο (2) αρνητικές και δύο (2) λευκές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κυρία Χριστίνα Γιαρμά εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.