Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά – Master in Economics


Ανακοινώσεις για τους φοιτητές / αποφοίτους
Πέμπτη 08, Ιουνίου 2017 11:09

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  Σπουδών στα Οικονομικά – Master in Economics, στις κατευθύνσεις: (α) Εφαρμοσμένα Οικονομικά και (β) Ποσοτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Επενδύσεις. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων και για τις δύο κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι τριάντα (30) φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων συναφών Τμημάτων/Σχολών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συναφή (είς) Τμήματα (Σχολές) είναι αυτά(ές) που παρέχουν στους φοιτητές/τριες επαρκή υποδομή στα Οικονομικά και (ή) στις Ποσοτικές Μεθόδους. Ο βαθμός συνάφειας αξιολογείται κατά περίπτωση από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι:
1. Αίτηση (έντυπη – το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστοχώρο του τμήματος οικονομικών  http://www.econ.auth.gr/el/econ/4157.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/ων με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, θα προσκομίζουν σε αυτή τη φάση, μόνον βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίες από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
6. Βεβαίωση από τη Γραμματεία του τμήματος αποφοίτησης του υποψηφίου/ας, στην οποία θα εμφανίζεται η σειρά αποφοίτησης ή η σειρά βαθμολογίας σε σχέση με τους/τις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες (παράρτημα διπλώματος).
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη.
8. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς. Λεπτομέρειες υπάρχουν στον ιστοχώρο του Τμήματος, Εσωτερικός Κανονισμός- Παράρτημα 2 (http://www.econ.auth.gr/el/econ/4157).
9. Αποδεικτικά γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
12. Μία (1) φωτογραφία.

Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω (5) κριτηρίων τα οποία σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας:

1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας μέχρι 70%, ανάλογα με τη συνάφεια των προπτυχιακών μαθημάτων ως προς το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για τη συνάφεια υπάρχουν στον ιστοχώρο του Τμήματος, Εσωτερικός Κανονισμός- Παράρτημα 1 (http://www.econ.auth.gr/el/econ/4157)
2. Η κατοχή περισσότερων του ενός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών με συντελεστή βαρύτητας 5%.
3. Οι δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια ή ημερίδες με συντελεστή βαρύτητας 10%
4. Η προσωπική συνέντευξη με συντελεστή βαρύτητας 10%
5. Η αποδεδειγμένη γνώση άλλων γλωσσών επιπλέον της αγγλικής με συντελεστή βαρύτητας 5%.


Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα

1. Απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ.
2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017) υπόψη κας Ωρ. Ντινιτσούδη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 και λήγει την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017.

Συνεντεύξεις  
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων με την υψηλότερη κατάταξη θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Σημειώσεις
1. Οι υποψήφιοι/ες μπορεί να υποβάλλουν υποψηφιότητα είτε μόνο για τη μία είτε και για τις δύο κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση, το Τμήμα θα εντάξει τον/την υποψήφιο/α σε μια από τις κατευθύνσεις λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση καθώς και τη σειρά κατάταξης του/της.
2. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου τους ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 (με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).
 
Θεσσαλονίκη   1/6/2017

    Ο  Αν. Πρόεδρος του Τμήματος                                    Ο Διευθυντής του ΠΜΣ    Ιωάννης Κυρίτσης                                                          Παναγιώτης Φουσέκης
    Αναπληρωτής Καθηγητής                                              Καθηγητής
           (Για τον Πρόεδρο που απουσιάζει)