Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος»


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 09, Ιουνίου 2017 15:35

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες: Εκπομπή, Μετάδοση και Λήψη Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1497117), στη 2η Συνεδρίασή της (09.06.2017), αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της, ο κύριος Τραϊανός Γιούλτσης έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως ο καταλληλότερος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ ο κύριος Βασίλειος Παπαμιχαήλ έλαβε έξι (6) αρνητικές ψήφους ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 και της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Τραϊανός Γιούλτσης εξελίσσεται στην Α΄ βαθμίδα του Καθηγητή, ενώ δεν ορίζεται 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.