Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Mηχανική των Υλικών»


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τρίτη 04, Ιουλίου 2017 18:40

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Mηχανική των Υλικών» (Υποψήφιοι: Δρ. Παναγιώτης Γουργιώτης, Δρ. Αβραάμ Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου Τμήματος & Δρ. Στέφανος Άλντο Παπανικολόπουλος. Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1299727), στη 2η Συνεδρίασή της (04.07.2017), αποφάσισε ως εξής:

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του καταλληλότερου, για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, ο κύριος Αβραάμ Κωνσταντινίδης έλαβε τέσσερις (4) θετικές ψήφους, ο κύριος Παναγιώτης Γουργιώτης έλαβε μία (1) θετική ψήφο, ενώ υπήρχε και μία (1) λευκή ψήφος.

Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του 2ου κατάλληλου, για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, σε σύνολο έξι (6) παρόντων μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, ο κύριος Στέφανος Άλντο Παπανικολόπουλος έλαβε τρεις (3) θετικές ψήφους, ο κύριος Παναγιώτης Γουργιώτης έλαβε μία (1) θετική ψήφο, ενώ υπήρχαν και δύο (2) λευκές ψήφοι.

Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012, αλλά και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), ο κύριος Αβραάμ Κωνσταντινίδης εξελίσσεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ενώ δεν επιλέγεται  2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.