Χορήγηση σημάτων στάθμευσης στους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και Συμβασιούχους ορισμένου χρόνου


Νέα της Πολυτεχνικής
Δευτέρα 25, Σεπτεμβρίου 2017 14:34

Καλούμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες καθώς και τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τηλεχειριστήριο) στους χώρους στάθμευσης της Πολυτεχνικής Σχολής, να προμηθευτούν από την Κοσμητεία της Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») το ειδικό σήμα, από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017.

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος Κτιρίου «Εδρών») ή στην ιστοσελίδα www.eng.auth.gr και γίνονται δεκτές καθημερινά, από 11:30 έως 13:00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι (πρωτότυπα και ένα αντίγραφο):

1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

2. Ταυτότητα (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)

και

  • Βεβαίωση εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

  • Βεβαίωση της ιδιότητας, για τους υποψήφιους διδάκτορες.

  • Αντίγραφο της σύμβασης, για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας