Απόφαση για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.»


Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Τετάρτη 15, Νοεμβρίου 2017 18:15

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή, που συγκροτήθηκε για την πλήρωση μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο «Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ε.Ε.», στη 2η Συνεδρίασή της (15.11.2017), αποφάσισε ως εξής:
Σε σύνολο επτά (7) παρόντων μελών της, η κυρία Χριστίνα Κακδέρη έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους ως η καταλληλότερη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης, ενώ η κυρία Ευθυμία Αμανατίδου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους ως 2η κατάλληλη και ο κύριος Αναστάσιος Χάρδας έλαβε μία (1) θετική ψήφο ως 2ος κατάλληλος για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.
Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/2012, αλλά και τις διατάξεις της Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Αριθμ. Συνεδρ. 2842/14.12.2011, ΦΕΚ 31Β/19.01.2012), η κυρία Χριστίνα Κακδέρη εξελίσσεται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ η κυρία Ευθυμία Αμανατίδου υποδεικνύεται 2η κατάλληλη για την κατάληψη της προκηρυχθείσας θέσης.