3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου BIOREGIO


Έρευνα
Παρασκευή 08, Ιουνίου 2018 10:32

H Κυκλική Οικονομία θα αποτελέσει κομβικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας «η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης».

Στο πλαίσιο αυτό, δράσεις του έργου BIOREGIO (https://www.interregeurope.eu/bioregio/) συμβάλλουν σημαντικά στις τρέχουσες εξελίξεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και υλοποιείται τοπικά από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (http://aix.meng.auth.gr/) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.rdfcm.gr/) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο τελικός στόχος του έργου είναι να κατευθύνει τις περιφερειακές πολιτικές προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των ορθών πρακτικών και της προώθησης των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δράσεων κάθε περιφέρειας.

Η 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη (15-16/05/2018), έφερε κοντά εταίρους και οι φορείς από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος συνέβαλε στον καθορισμό στόχων σχετικών με την διαχείριση των βιολογικών ροών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έγιναν γνωστές τόσο μέσω της συμμετοχής φορέων των τοπικών επιχειρήσεων στις συναντήσεις εργασίας όσο και μέσω των επισκέψεων σε τοπικές μονάδες διαχείρισης βιο-αποβλήτων.

Το 3ο ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 3η διαπεριφερειακή συνάντηση αλλά και τις δράσεις του συνόλου του έργου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου (https://bit.ly/2sz5w0Z).

Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία με τις τελευταίες εξελίξεις του έργου στο παρακάτω σύνδεσμο: bit.ly/2CCyvUS