6ο ενημερωτικό δελτίο του έργου TRANS-EDU-NET


Έρευνα
Τετάρτη 02, Οκτωβρίου 2019 21:29

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan – Mediterranean.

Το TRANS-EDU-NET ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και η πρώτη συνάντηση των εταίρων διοργανώθηκε από το Συντονιστή National Tourism Cluster ‘Bulgarian Guide’ το Σεπτέμβριο του 2017 στη Σόφια. Η δεύτερη συνάντηση έλαβε χώρα στον Αυλώνα της Αλβανίας στις 27 Απριλίου 2018 και φιλοξενήθηκε από την τοπική υπηρεσία οικονομικής ανάπτυξης AULEDA. Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης και δικτύωσης του TRANS-EDU-NET στη χώρα, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση του έργου στις 9 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Οι τέσσερεις εταίροι του έργου συμμετείχαν στην έκθεση για την απασχόληση των νέων που διοργανώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia. Η τέταρτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Σόφια στις 5 και 6 Απριλίου 2019 με βασικά θέματα την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού και των μαθημάτων και οι εταίροι συμμετείχαν στην έκθεση τουρισμού Travel Academy 2019. Η πέμπτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Δήμο του Κίτσεβο στις 7 και 8 Ιουνίου 2019 και οι εταίροι συμμετείχαν στην τοπική έκθεση για την απασχόληση των νέων.

Τον Οκτώβριο του 2019, θα διεξαχθούν 3 εκπαιδευτικά προγράμματα και 2 εκπαιδευτικά camps που θα εστιάζονται στη διακρατική επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού. Οι πρώτες τρεις εκδηλώσεις έχουν ως στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και θα λάβουν χώρα στο Κίτσεβο (14 Οκτωβρίου), στον Αυλώνα (20 Οκτωβρίου) και στη Θεσσαλονίκη (26 Οκτωβρίου), ενώ τα Edu-Camps θα πραγματοποιηθούν στον Αυλώνα (16-19 Οκτωβρίου) και στη Θεσσαλονίκη (22-25 Οκτωβρίου).

Η αποστολή των εταίρων του TRANS-EDU-NET είναι να προσφέρουν ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων ηλικίας 16 έως 30 ετών για τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στα Βαλκάνια. Οι δραστηριότητες του έργου αποσκοπούν στην προώθηση της επιχειρηματικής σκέψης μεταξύ των νέων, στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού και στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.