Μελλοντικές εργασίες

Προκειμένου να συμπληρωθεί και να διαμορφωθεί το Ιστορικό Αρχείο της Π.Σ. επιβάλλεται να συνεχισθεί το ήδη συντελεσθέν έργο και να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

Α΄ φάση

 1. Να συνεχιστεί η καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων των φοιτητών των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων. Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών, αφού πρώτα αρθούν οι επιφυλάξεις των Γραμματέων των Τμημάτων όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα.
 2. Να συγκεντρωθεί πρόσθετο φωτογραφικό, μαγνητοσκοπημένο και μαγνητοφωνημένο υλικό από το προσωπικό αρχείο των εν ενεργεία και των συνταξιούχων καθηγητών της Π.Σ.. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται συνημμένα και σχετικό έγγραφο.
 3. Να αναζητηθούν τα Φ.Ε.Κ. των ετών 1955-1974 και 1980-1982, ώστε να υπάρχει μια πλήρης σειρά των Φ.Ε.Κ. από το 1955-1982, και στη συνέχεια να γίνει καταγραφή και επεξεργασία των Νόμων, των Προεδρικών Διαταγμάτων, των Υπουργικών αποφάσεων κτλ. που αναφέρονται στην Π.Σ.
 4. Να αναζητηθούν και να συγκεντρωθούν οι επετηρίδες του Α.Π.Θ. των ετών 1955 - 1982, εκτός από εκείνες που υπάρχουν στο αρχειακό υλικό, και αφού καταγραφούν να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο τους που αναφέρεται στην Π.Σ..
 5. Να αναζητηθούν και κατόπιν να γίνει καταγραφή και ταξινόμηση του περιεχομένου των Επιστημονικών Επετηρίδων της Π.Σ. για τα έτη 1955 - 1982.
 6. Να γίνει καταγραφή και ταξινόμηση του περιεχομένου των Οδηγών Σπουδών των Τμημάτων της Π.Σ.
 7. Να συγκεντρωθεί, να καταγραφεί και να ταξινομηθεί υλικό σχετικό με την κοινωνική δράση των φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π. της Π.Σ.
 8. Να δημιουργηθεί ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου της Π.Σ. και να καταχωρισθεί σ' αυτήν όπως θα έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το υλικό.
 9. Να προβληθεί και δημοσιοποιηθεί το Αρχείο ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές.

Β΄ φάση

 1. Συνέχιση της λειτουργίας και εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου ώστε να δοθεί η δυνατότητα:
  • να εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων με υλικά που περιέρχονται στο αρχείο από διάφορες πηγές (συνταξιοδοτήσεις καθηγητών, προσωπικά αρχεία κλπ),
  • να εμβαθύνει η επεξεργασία - ταξινόμηση στο εσωτερικό περιεχόμενο των επιμέρους θεματικών φακέλων, και
  • να ολοκληρωθεί η βάση δεδομένων του αρχείου με τα δεδομένα του φοιτητικού πληθυσμού για τα υπόλοιπα τμήματα. Η ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων θα εξυπηρετήσει τις γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων, μειώνοντας κατά πολύ το χρόνο έκδοσης πιστοποιητικών και γενικότερα συμβάλλοντας στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της Σχολής και άλλους αποδέκτες. Επιπλέον είναι σημαντικό ότι με την ολοκλήρωση της μηχανογράφησης θα δοθεί η δυνατότητα στο μέλλον για ερευνητική επεξεργασία χαρακτηριστικών του φοιτητικού πληθυσμού εκείνης της περιόδου, όπως καταγωγή, φύλο, επαγγέλματα γονέων, κατευθύνσεις σπουδών μέσω των επιλογών / διπλωματικών κλπ. Υπογραμμίζουμε ότι η βάση των προσωπικών δεδομένων δεν θα είναι προσβάσιμη σε τρίτους, παρά μόνο με τις νόμιμες προϋποθέσεις που ισχύουν γενικά για τα αρχεία της Σχολής.
 2. Συλλογή και ταξινόμηση υλικού από τον τύπο. Η καταγραφή και ταξινόμηση των σχετικών με την Π.Σ. άρθρων, αναφορών κλπ σε τοπικές και πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες κατά το χρονικό διάστημα 1955-1982, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εκεί αποτυπώνεται η υποδοχή και αποδοχή της νεοσύστατης Σχολής από την επιστημονική και πνευματική κοινότητα, το επιχειρηματικό και ευρύτερο κοινό της Θεσσαλονίκης. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντικό πληροφοριακό υλικό για τη δράση και τη ζωή γενικότερα της Π.Σ., το οποίο θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για το Ιστορικό Αρχείο και την Π.Σ. γενικά.