Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας του Διπλώματος με Master

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής στην υπ’ αριθμ. 1/2-9-2009 συνεδρίασή της αποφάσισε να χορηγείται πιστοποιητικό ακαδημαϊκής ισοδυναμίας διπλώματος με master και η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2009 επικύρωσε τη χορήγηση του εν λόγου πιστοποιητικού από τις Σχολές και τα Τμήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Με το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνεται ότι το δίπλωμα πενταετούς φοίτησης, το οποίο απονέμεται από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων ενιαίων σπουδών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ερευνητικού χαρακτήρα διάρκειας ενός εξαμήνου, αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) διδακτικές μονάδες/ECTS, γεγονός που δικαιολογεί την ακαδημαϊκή ισοδυναμία του με διπλώματα υπό τη διεθνή ονομασία MASTER, όπως αυτά χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια της αλλοδαπής υπό αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Την έκδοση των πιστοποιητικών έχουν αναλάβει οι Γραμματείες των Τμημάτων, όπου μπορεί κανείς να υποβάλλει την αίτηση, αλλά και να ενημερωθεί για την ισχύουσα αναγνώριση και αξία του πιστοποιητικού.

Σχετικά με τις ενέργειες για τη θεσμική τακτοποίηση του ζητήματος της ισοδυναμίας διπλώματος και master.

 • 20081022_TU_cycles_01.pdf

  Πρόταση σχετικά με την ακολουθητέα τακτική αναφορικά με το master, τη διαδικασία της Μπολόνια και τις μεταπτυχιακές σπουδές υπό το πρίσμα των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων (21.10.2008).

 • 20090914c.pdf

  Επιστολή του Υφυπουργού κ. Ταλιαδούρου (24.06.2009).

 • 20090914d.pdf

  Απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση 2815/01.07.2009 (01.07.2009).

 • 2009-09-07-0047.pdf

  Δελτίου Τύπου της Κοσμητείας σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος με master (07.07.2009).

 • 2009-07-07-66561.pdf

  Επιστολή του Πρύτανη του Α.Π.Θ. προς τον Υπουργό Παιδείας για master (07.07.2009).

 • 20090914b.pdf

  Άρθρο του Καθηγητή κ. Θεοδόσιου Τάσιου στην εφημερίδα «Βήμα» (13.09.2009).

 • 20090914a.pdf

  Σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης για την ισοδυναμία διπλώματος και master (14.09.2009).

 • 2009-11-23-0627.pdf

  Επιστολή του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής προς τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. για το τελικό πιστοποιητικό (23.11. 2009).

 • 2010-01-18-0864.pdf

  Συνυπογραφή του πιστοποιητικού από τον Κοσμήτορα (18.01. 2010).

 • 20090907_01.pdf

  Ανακοίνωση της Κοσμητείας σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού ισοδυναμίας διπλώματος με master (17.02.2010).

 • 2010-03-03-40969.pdf

  Επιστολή της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. σχετικά με το νέο πιστοποιητικό (03.03. 2010).

 • 2010-06-23-65175.pdf

  Επιστολή της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. σχετικά με τη μετάφραση του νέου πιστοποιητικού στην αγγλική γλώσσα (23.06. 2010).