Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1962.
Αριθμεί 700 φοιτητές, 36 διδάσκοντες, 2 επικουρούντες και 16 διοικητικούς υπαλλήλους.

Η επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο των γεωεπιστημών και εφαρμογών του Μηχανικού σε διάφορες κλίμακες, που αφορούν έργα γεωδαισίας, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, που καλύπτει με ιδιαίτερη επάρκεια τους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους, ανά πενταετία σχεδόν τροποποιείται και αναβαθμίζεται, ώστε να ενσωματώνει όλα τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και τις ραγδαίες τεχνολογικές και καινοτόμες εξελίξεις της επιστήμης μας. Στην κατεύθυνση αυτή αξίζει να επισημανθεί η συμμετοχή του Τμήματος σε ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα και διακρατικές συμφωνίες με χώρες του εξωτερικού, που συμβάλλουν, μεταξύ των άλλων, στην κινητικότητα των φοιτητών και αυξάνουν τις δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών και επιστημονικής γνώσης.

Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 3 τομείς:

  • Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
  • Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας
  • Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
  • Δύο μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Επίσης το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών συμμετέχει σε δύο ακόμη μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.

 

Γραμματεία Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος
τηλ.: 2310 99 5991, 99 5401, 99 5402, 99 5403
fax: 2310 99 5978
E-mail: info@topo.auth.gr, megka@eng.auth.gr

Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.
Kτίριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, 5ος όροφος
τηλ.: 2310 99 4377
E-mail: tseva@auth.gr

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
3η Πτέρυγα - 3ος όροφος
Υπεύθυνοι: Σαραφίδης Δημήτριος, Τσουκαλά Αντωνία, Φυλακτάκης Αναστάσιος, Πατώνης Φώτης
τηλ: 2310 99 6040, 5830, 6126, 4207
e-mail: sarafid@topo.auth.gr


Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.topo.auth.gr/