Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Το νεώτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής είναι το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 με έδρα τη Βέροια και το 2013 μετεγκαταστάθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Ν.3255/2004 ΦΕΚ Α’/22-07-2004, το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείμενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως τα εξής:

α. Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδομές, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη) και

β. Πολεοδομικό προγραμματισμό και αστική ανάπτυξη: ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, αστικό σχεδιασμό, σχέδια ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελματικής εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου.

Το Τμήμα δεν έχει αποκτήσει ακόμα διοικητική αυτοδυναμία και διοικείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται και εποπτεύεται από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. Μετά από έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) η μετονομασία του σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης χωρίς μεταβολή του αρχικού του σκοπού και σχέδιο Π.Δ. για την επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων.Το Τμήμα είναι ομόλογο με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Τμήμα απονέμει μετά από 5-ετείς σπουδές το Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης.Κάθε χρόνο εισάγονται στο Τμήμα περίπου 75 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Τμήμα ολοκλήρωσε τον πρώτο πενταετή κύκλο σπουδών του τον Ιούνιο 2009. Έως το τέλος του 2011 είχαν αποφοιτήσει 74 διπλωματούχοι μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης.Σημειώνεται ότι μετά από έγκριση της Συγκλήτου η Κοσμητεία χορηγεί πιστοποιητικό ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του Διπλώματος με πτυχίο Master.Από τον Ιανουάριο 2012 το Τμήμα έχει εγκεκριμένο κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Γραμματεία

Πετρούλα Σιμήνου, Προϊσταμένη Γραμματείας 

Τηλ. 2310 994179, 
2310 994582, Email: info@plandevel.auth.gr

Fax: 2310 994220

Βιβλιοθήκη

Γιαρένης Στυλιανός, Τηλ. 2310 991453,Email:giarenis@plandevel.auth.gr

ΝΗΣΙΔΑ Η/Υ

Ελευθέριος Μπόζης, Τηλ. 2310 991449, 
Email: lbozis@plandevel.auth.gr

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Χωροταξίας και Ανάπτυξης, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.plandevel.auth.gr/