Πολιτικών Μηχανικών

Το μεγαλύτερο και αρχαιότερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής είναι το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, που ιδρύθηκε το 1955.
 Αριθμεί 2.000 φοιτητές, 100 διδάσκοντες, 34 επικουρούντες και 39 διοικητικούς υπαλλήλους.

Κύρια αποστολή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών του με την παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στο αντικείμενο του κλάδου του πολιτικού μηχανικού, αλλά παράλληλα και η καλλιέργεια αισθήματος υψηλής κοινωνικής συνείδησης σε όλα τα μέλη του, διδάσκοντες και διδασκόμενους, βασισμένης στις δημοκρατικές αξίες, στην ελευθερία διακίνησης των ιδεών και στην ελευθερία της έκφρασης.
Παράλληλα, θεμελιώδης στόχος του είναι η προώθηση της επιστήμης και της γνώσης με συνεχή αναπτυξιακή έρευνα και παραγωγική διαδικασία προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης εξέλιξης και μιας ανεξάρτητης και ολόπλευρης ανάπτυξης της χώρας.
Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα παροχής της απαραίτητης τεχνογνωσίας και προς όλους τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου που σχετίζονται με το αντικείμενό του. Τους στόχους αυτούς επιτυγχάνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών έχοντας ως βασική αρχή την αρμονική συνύπαρξη της ανάπτυξης με το περιβάλλον, έτσι ώστε η τεχνολογία να μη συμβάλλει στη διαμόρφωση καταναλωτικών προτύπων υπερπαραγωγής που καταστρέφουν τη φύση και εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους, αλλά να αποτελεί εργαλείο για μια ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της κοινωνίας και των θεσμών της, επιδιώκοντας ως τελικό ζητούμενο την αειφόρο ανάπτυξη.


Το τμήμα είναι διαρθρωμένο σε 4 τομείς:

  • Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Κατασκευών
  • Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
  • Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
  • Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.

Από το Τμήμα απονέμονται τα παρακάτω διπλώματα:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
  • Δύο μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης
  • Διδακτορικό δίπλωμα

Επίσης, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει σε δύο ακόμη μεταπτυχιακά διατμηματικά προγράμματα.

 

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Κτίριο Ε10, ισόγειο
τηλ.: 2310 99 5612, 99 5613, 99 5851, 99 5852, 99 5698, 99 5853, 99 5861
fax: 2310 99 5862
E-mail: info@civil.auth.gr

Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
Κτίριο Ε10, υπόγειο
τηλ.: 2310 99 5749
E-mail: library@civil.auth.gr

Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2η Πτέρυγα - Ισόγειο
Υπεύθυνος: Μαχαίρας Χρήστος
τηλ: 2310 99 5712
e-mail: cmaheras@civil.auth.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, μπορείτε να αποκτήσετε από τον δικτυακό τόπο http://www.civil.auth.gr