ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Ι


  Links to ... 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα αριθμών και κώδικες, μετατροπές μεταξύ συστημάτων, πράξεις, αρνητικοί αριθμοί, κώδικες ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Αξιώματα και θεωρήματα άλγεβρας Boole, παράσταση λογικών συναρτήσεων και κανονικές μορφές τους, πίνακες Karnaugh, διττότητα, συναγωγή. Λογικές πύλες, σχεδίαση λογικών συναρτήσεων, οικογένειες RTL, RCTL, DTL, CMOS,  IIL, ECL, πύλες τριών καταστάσεων. Ελαχιστοποίηση λογικών συναρτήσεων, βασικοί και πρώτοι συνάγοντες, αλγόριθμος Quine-McCluskey,  πίνακες επικάλυψης. Πολυδονητές και ολοκληρωμένα χρονοκυκλώματα, Flip-flop SR, JK, Master- Slave,καταχωρητές, σύγχρονοι και ασύγχρονοι απαριθμητές, κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές, απεικόνιση σε LED και LCD, πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες, μνήμες RAM και ROM, κυκλώματα αριθμητικών πράξεων, σχεδίαση ασύγχρονων συστημάτων και εφαρμογές.

 

 

 

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ... download

2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  με το Πρόγραμμα SPICE

3. ΘΕΜΑΤΑ IOYNIOY 2003 ... download

4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ... download

5. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005... download

6. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005... download

7. ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007...download

          >>                >>           ΘΕΜΑ-4...download

8. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ... download

9. ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ... download

10. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ... download

 

                           

Updated: June 2008