ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ


  Links to ... 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφορικός ενισχυτής, υπολογισμός του λόγου CMRR, σχεδίαση Δ.Ε. Απόκριση συχνότητας των απλών ενισχυτικών βαθμίδων στις χαμηλές συχνότητες, διαγράμματα Bode. Ενισχυτικές βαθμίδες στις υψηλές συχνότητες, εύρος ζώνης και επέκτασή του. Ενισχυτικές διατάξεις πολλών βαθμίδων με σύζευξη AC και σύζευξη DC, απόκριση συχνότητας πολυβάθμιων ενισχυτών. Ενισχυτές με αρνητική ανάδραση, ανάδραση σειράς, παράλληλη, ρεύματος, τάσης. Επίδραση της ανάδρασης. Τελεστικοί ενισχυτές, βασικά κυκλώματα Τ.Ε. και εφαρμογές τους. Συντονισμένοι ενισχυτές, εύρος ζώνης, προσαρμογή εισόδου-εξόδου, εξουδετέρωση. Ταλαντωτές RC, γέφυρας Wien, Hartley, Colpitts.

 .

1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ...Download. 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ...Download 

3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPICE 

4. ΘΕΜΑΤA ΦΕΒΡ. 2005 ...Download

5. ΘΕΜΑΤA ΣΕΠΤ. 2005  ...Download

6. ΘΕΜΑΤA ΙΑΝ. 2006  ...Download

7.  ΘΕΜΑΤΑ ΦΕΒΡ. 2010 ...Download

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΤΟΜΟΥ ΙΙ (2006) ,,,Download

 

Updated: February 2010