ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

&

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


  Links to ... 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοντέλα βλαβών, ρυθμός βλαβών, κατανομές και συναρτήσεις αξιοπιστίας, μέσος χρόνος ζωής, δομές συστημάτων, μέθοδοι συνδυαστικού υπολογισμού της αξιοπιστίας,  υπολογι- σμός με μοντέλα Markov διακριτού χρόνου και καταστάσεων, μη  Μαρκοβιανές διαδικασίες διακριτού χρόνου, μοντέλα  Markov συνεχούς χρόνου, επίλυση με μετασχηματισμούς  La- place και, αριθμητική επίλυση, υπολογισμός της διαθεσιμότητας, χρόνων MTTF, MUT,MDT, MCT, μη Μαρκοβιανές  διαδικασίες, ημι-Μαρκοβιανές διαδικασίες.  Πλεονασμός και ανεκτι- κότητα βλαβών, ανάλυση συστημάτων με στατικό, δυναμικό και υβριδικό πλεονασμό, συ- στήματα με εφεδρικές μονάδες σε αναμονή  (standby). Υπολογισμός της τερματικής  και ολικής αξιοπιστίας δικτύων, ανάλυση της αξιοπιστίας με τη μέθοδο Monte Carlo, ανάλυση  με τη μέθοδο του δέντρου αποτυχιών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ... download

 

Updated: April 2006