Νέος Νόμος Πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση:
Νόμος 4485/2017 ΦΕΚ Α 114 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης
Νόμος 4521/2018 ΦΕΚ Α 38 για τροποποιήσεις του Νόμου 4485/2017 βλ. άρθρα 8,11,19,42
Νόμος 4559/2018 ΦΕΚ Α 142, για τροποποιήσεις του Νόμου 4485/2017 βλ. άρθρα 17, 33, 44, 51, 58, 60


Έκδοση σχετικών διατάξεων:

01.09.2017 Ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ μετά τη δημοσίευση του ν. 4485

15.09.2017 Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

22.09.2017 Λειτουργία των μονοτμηματικών Σχολών κατ’ άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017/τ.Α’) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

04.10.2017 Διαδικασία ανάδειξης των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

02.03.2018 Νόμος 4521/2018 ΦΕΚ Α 38 για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής βλ. άρθρα 1-7

03.08.2018 Νόμος 4559/2018 ΦΕΚ Α 142 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο κ.α. διατάξεις


Κωδικοποίηση των τροποποιήσεων του Ν. 4009/2011:
Νόμος 4009/2011 ΦΕΚ Α 195 με κωδικοποίηση τροποποιήσεων_v.9.0

Νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες τροποποιούν τον Ν. 4009/2011 και δεν έχουν ενταχθεί στο παραπάνω κωδικοποιημένο κείμενο:
Π.Δ. 117 & 118 ΦΕΚ Α 99/01.05.2002 Βαθμολογική εξέλιξη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ
Νόμος 4386/2016 ΦΕΚ Α 83 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
Νόμος 4407/2016 ΦΕΚ Α 134 βλέπε άρθρο 42 για ΑΕΙ
Νόμος 4411/2016 ΦΕΚ Α 142 βλέπε άρθρο 23 για ΔΕΠ
Νόμος 4415/2016 ΦΕΚ Α 159 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση…κ.ά. διατάξεις (+ διορθώσεις)
Νόμος 4429/2016 ΦΕΚ Α 199 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας_Άρθρα 21,22,26
Απόφαση ΦΕΚ Β 225/31.01.2017 περί συγκρότησης εκλεκτορικών & νέο απέλλα
Νόμος 4452/2017 ΦΕΚ Α 17 περί Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κ.α.
Νόμος 4472/2017 ΦΕΚ Α 74 περί μισθολογίου ΑΕΙ (+ διορθώσεις)
Νόμος 4473/2017 ΦΕΚ Α 78 Μέτρα...σε θέματα εκπαίδευσης (άρθρο 2 για ΑΕΙ)
Νόμος 4490/2017 ΦΕΚ Α 150 περί μισθολογικών ρυθμίσεων ΕΕΠ & ΕΔΙΠ (σελ. 2686 Άρθρο δέκατο
Νόμος 4521/2018 ΦΕΚ Α 38 για τροποποιήσεις του Νόμου 4009/2001 βλ. άρθρα 9,46
Νόμος 4559/2018 ΦΕΚ Α 142, για τροποποιήσεις του Νόμου 4009/2011 βλ. άρθρα 16, 35

Θεσμικό Πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Νόμος 3685/2008 ΦΕΚ Α 148 Θεσμικό Πλαίσιο Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών