Διατάξεις:
- Άρθρο 29 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α΄)
- Απόφασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αριθμός Συνεδρίασης 2866/28.08.2013, σχετικά με τη «Μεταφορά εργαστηρίων, εξοπλισμού, αρχείου και βιβλιοθήκης του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2962/22.11.2013 τ. Β΄)
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Φυσικής
- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών

Έγγραφα:
- Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών, για την ανάδειξη Διευθυντών Εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τριετή θητεία από 01.09.2018.
- Ορισμός και Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών της Πολυτεχνικής Σχολής
- Ορισμός και Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής
- Ορισμός και Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής της Πολυτεχνικής Σχολής

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων:
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών

Υποψηφιότητες:
Αναρτώνται τα βιογραφικά των υποψηφίων, σε μορφή pdf
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής
- Για την εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών

Πρακτικά Εκλογών:
- Για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής
- Για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών


Έντυπα:
- Δήλωση υποψηφιότητας για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μεθόδων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
- Δήλωση υποψηφιότητας για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής
- Δήλωση υποψηφιότητας για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Μη Γραμμικών Μαθηματικών
- 9-Πρακτικό_Εκλογής_Δντή_Εργαστηρίου