Στατιστικά Στοιχεία, Διαπιστώσεις, Προτάσεις

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πολυτεχνικής Σχολής, προκειμένου να εκπονηθεί το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Σχολής αποφάσισε να αναθέσει την παρούσα μελέτη με την παρακάτω κωδικοποιημένη περιγραφή:

  • Συλλογή στοιχείων από πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα της Eυρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής.
  • Συλλογή στοιχείων από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με μηχανικούς.
  • Διαμόρφωση μοντέλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης μηχανικών.
  • Μελέτη διαφοροποίησης της εκπαίδευσης ανάμεσα σε μηχανικούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και σε αυτούς τεχνολογικής εκπαίδευσης.
  • Πρόταση διαμόρφωσης προφίλ μηχανικού απόφοιτου της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. – Συγκριτική μελέτη υφιστάμενου και προτεινόμενου στο μέλλον.
  • Μελέτη της παραπάνω διαφοροποίησης σε συνάρτηση με τα σημερινά παρεχόμενα προγράμματα σπουδών στην Πολυτεχνική Σχολή.
  • Συνθετική παρουσίαση των παραπάνω συμπερασμάτων και ένταξή τους στον προβληματισμό τόσο δημιουργίας νέων τμημάτων όσο και μετεξέλιξης υπαρχόντων τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Με δύο λόγια, το κυρίως απαιτούμενο ήταν η διαμόρφωση μιας επιστημονικής φυσιογνωμίας του αποφοίτου της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τις διεθνείς τάσεις όσο και τις ελληνικές ιδιαιτερότητες.

Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναμένεται τόσο η διατύπωση απόψεων σχετικά με τον σύγχρονο προβληματισμό της Σχολής για την δημιουργία νέων τμημάτων ή τη μετεξέλιξη υπαρχόντων, όσο και τη διερεύνηση της συνάφειας των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών.

(Απόσπασμα από το ομώνυμο τεύχος " Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις του Καθ. κ. Πατιά")

  • Patia0.pdf

    Στατιστικά στοιχεία, διαπιστώσεις, προτάσεις του Καθ. κ. Πατιά