Θεματική Κατηγοριοποίηση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων

Η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών που προκύπτουν από την πανεπιστημιακή έρευνα συχνά δυσχεραίνεται από την  αδυναμία κατανόησης του αντικειμένου των ερευνητικών δραστηριοτήτων ή/και της αναγνώρισης των ερευνητικών πεδίων πίσω από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών των τμημάτων της Σχολής. Από την άλλη μεριά, η μεγάλη εξειδίκευση των ερευνητικών περιοχών και η ταυτόχρονα αυξανόμενη συχνότητα με την οποία η έρευνα διαπερνά τα επιστημονικά πεδία και τα πανεπιστημιακά τμήματα/σχολές δημιουργεί εμπόδια στη διαμόρφωση ερευνητικών αιχμών, πεδίων και διεπιστημονικών ομάδων. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται ακόμα περισσότερο από  την αδυναμία συγκρότησης ενός κοινά αποδεκτού διεθνούς συστήματος κατηγοριοποίησης των ερευνητικών πεδίων.

Τα τελευταία χρόνια η Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάνει συστηματική προσπάθεια καταγραφής, αποτίμησης και προαγωγής των ερευνητικών δραστηριοτήτων της. Η σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Έρευνας της Πολυτεχνικής Σχολής, αλλά και δραστηριότητες όπως η διοργάνωση ημερίδων, η έκδοση του τεύχους Ή έρευνα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ (2008) και η δημιουργία της Πύλης Ερευνητικών Δραστηριοτήτων αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Στην ίδια κατεύθυνση, πραγματοποιείται και η παρούσα προσπάθεια για την ομαδοποίηση των πεδίων ερευνητικής δραστηριότητας της Σχολής.

Η θεματική κατηγοριοποίηση της έρευνας που διεξάγεται παράλληλα ή/και συμπληρωματικά με την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Πολυτεχνική Σχολή έχει στόχο, πέραν της αυτογνωσίας, τη διευκόλυνση της διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (προϊόντων και υπηρεσιών), την προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας, την ανάπτυξη στοχευόμενης και περισσότερο αποτελεσματικής ερευνητικής πολιτικής, την προώθηση ερευνητικών συνεργασιών κλπ. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν είναι εξαντλητική, ενώ η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων κατηγοριοποίησης εξασφαλίζει καλύτερη αντιστοίχιση με τους όρους και τους τρόπους αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών.

(Απόσπασμα από το τεύχος "Θεματική κατηγοριοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων".)

  • classification.pdf

    Θεματική κατηγοριοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων