Εξωτερική Αξιολόγηση Α.Π.Θ. - Πολυτεχνική Σχολή

1. Παρουσίαση Πολυτεχνικής Σχολής
2. Κείμενο Παρουσίασης Πολυτεχνικής Σχολής
3.  Στρατηγικός Σχεδιασμός - Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής:

 

4. Εξωτερική Αξιολόγηση ΑΠΘ

Την περίοδο 29.11-5.12.2015 πραγματοποιήθηκε η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΑΠΘ από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, υπό τον συντονισμό και την ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητητας (ΑΔΙΠ), σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Το Πανεπιστήμιό μας έλαβε «Worthy of merit» (την υψηλότερη βαθμίδα σε τετραβάθμια κλίμακα), έχοντας λάβει στις επιμέρους ενότητες 10 «Worthy of merit» και 15 «Positive evaluation», που πρόκειται για εξαιρετική επιμέρους αξιολόγηση.

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς επίσης και η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης με τα Παραρτήματά της παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.