Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής

Στην υπ' αριθμ. 3/8-11-2000 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) αποφασίστηκε η δημιουργία Ιστορικού Αρχείου της Π.Σ. του Α.Π.Θ. από το 1955 (έτος ιδρύσεως της) μέχρι το 1982 (ισχύς του νόμου πλαισίου), δηλαδή η συγκέντρωση, η οργάνωση, η ταξινόμηση η καταγραφή και η αξιολόγησή του με στόχο:

  • τη διαφύλαξη και διάσωσή του, διότι αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της ιστορίας της Π.Σ. και 
  • τη μελλοντική αξιοποίησή του από ερευνητές.

Επιτροπή Ιστορικού Αρχείου

Για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, με απόφαση της Κοσμητείας, συγκροτήθηκε διατμηματική επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

  1. Μύρωνα Μυρίδη, Καθηγητή του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 
  2. Νικόλαο Παπαμίχο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
  3. Παύλο Πωλαναγνωστάκη, υπεύθυνο της βιβλιοθήκης των Χημικών Μηχανικών, Φυσικό, και 
  4. Βίλμα Χαστάογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Το αρχειακό υλικό

Το αρχειακό υλικό της Π.Σ. το οποίο βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Κοσμητείας και στο υπόγειο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης αταξινόμητο και ανοργάνωτο, μεταφέρθηκε και στεγάζεται ήδη σε γραφείο του εκθεσιακού χώρου των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Ο χώρος αυτός ανακαινίσθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα, ώστε να διαθέτει άνετο εργασιακό χώρο και επαρκή εξοπλισμό για το μελλοντικό ερευνητή. Οι φάκελοι μεταφέρθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και φυλάσσονται με ασφάλεια μέσα σε γυάλινες προθήκες, για να κάνουν το υλικό αυτό εύκολα προσπελάσιμο. Αυτό το αρχειακό υλικό αποτέλεσε και τη βάση για τη δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου της Π.Σ..

Ταξινόμηση και επεξεργασία του αρχειακού υλικού

Το αρχειακό υλικό ταξινομήθηκε σε θεματικές κατηγορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση από την αρχική ταξινόμηση του, για να διαφυλαχτεί η ιστορικότητά του και για να είναι δυνατή η επεξεργασία του. 
Έτσι το υλικό αυτό ταξινομήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες οι οποίες περιέχουν: 

  1. φακέλους με θέματα που αφορούν στα «Δ.Ε.Π.»
  2. φακέλους με «Διοικητικά» θέματα
  3. φακέλους με «Φοιτητικά» θέματα
  4. τα «Φ.Ε.Κ.»

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής θεωρεί πολύ χρήσιμο το «Ιστορικό Αρχείο της Πολυτεχνικής Σχολής» να παραμείνει ενεργό και να συνεχιστεί η συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων από διάφορες πηγές που αφορούν τη Σχολή. Η συνέχιση της λειτουργίας του Αρχείου και η συμπλήρωσή του με πρόσθετο υλικό από διάφορες πηγές θα επιτρέψει, παράλληλα με την ικανοποίηση των αρχικών στόχων ίδρυσης του Αρχείου, την αξιοποίηση του από την πανεπιστημιακή κοινότητα και την προβολή της Πολυτεχνικής στο ευρύτερο κοινό της πόλης.