Αρχειακό Υλικό

Το αρχειακό υλικό ταξινομήθηκε σε θεματικές κατηγορίες με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση από την αρχική ταξινόμηση του, για να διαφυλαχτεί η ιστορικότητά του και για να είναι δυνατή η επεξεργασία του. 
Έτσι το υλικό αυτό ταξινομήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:

Διοικητικά

Φοιτητικά

Ακαδημαϊκά

Νομοθεσία